Đề Ra Kế Hoạch & Triển Khai Nhanh Chóng

Tiến hành phác họa bảng kế hoạch tổng quan & chi tiết, triển khai nhanh chóng.

   Thống nhất chọn giải pháp phù hợp.

   Sau khi duyệt, Raptor đề ra chi tiết từng công việc rành mạch với khách hàng

   Raptor tiến hành thực thi kĩ thuật tinh gọn, báo cáo & cập nhật với khách hàng định kỳ