Đo lường và tối ưu định kỳ

Chúng tôi theo dõi và tối ưu quảng cáo liên tục hằng ngày & báo cáo hiệu suất chiến dịch.

   Bổ sung các từ khóa liên quan hiệu quả.

   Chặn phủ định các từ khóa không liên quan.

    Tối ưu hóa trên từng đồng ngân sách chạy.

   Đề xuất các chương trình mới mỗi tuần, mỗi tháng nếu phù hợp.

   Báo cáo đầy đủ các thông số và họp bàn với Client hàng tuần.